Çocuk Kitapları

Gezgin Cambazlar Pdf indir

Gezgin Cambazlar pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde 120 sayfadan oluşan Gezgin Cambazlar kitabı Karton Kapak olarak çıkarılmıştır. Jules Verne tarafından kaleme alınan Gezgin Cambazlar isimli kitap TÜRKÇE dilinde ve 13.5 x 19.5 cm ebatındadır. Gezgin Cambazlar kitabını 9786052498408 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Gezgin Cambazlar pdf oku indir.

Gezgin Cambazlar pdf indir

Ka­li­for­ni­ya böl­ge­si, İs­pan­ya ile ay­nı en­lem çiz­gi­sin­de­ olmasına rağmen bu­ra­da kış mev­si­mi daha uzun sü­rerdi. Yakası kürklü paltosuna sarınmış olan Bay Kas­ka­bel, so­ğu­ğa pek de aldırış etmiyordu.  Soğuğa karşı direncini biraz da ço­cuk­lu­ğun­dan be­ri hep istediği bir ka­sa­ya sa­hip ol­ma heyecanı arttırmaktay­dı.
 1865 yı­lı­nın so­ğuk kış gün­le­ri­ni ya­şı­yor­lar­dı. Bun­dan yir­mi yıl ön­ce Sakramen­to’nun olduğu yer bir çöl­dü. Mek­si­ka­lı­lar bu­ra­ya, yer­li­ler­den korunmak için bir ka­le inşa etmişlerdi.  Ka­li­for­ni­ya, Ame­ri­ka­lı­la­rın eli­ne geçtik­ten son­ra, bu­ra­da bir ka­sa­ba ku­rul­du ve gün­den gü­ne ge­liş­ti.
Bir­kaç yıl ön­ce­si­ne ka­dar Ka­li­for­ni­ya ve bu böl­ge­de başıboş do­la­şan al­tın ara­yı­cı­la­rı da ar­tık or­ta­lık­ta yoklardı. Eya­letin em­ni­yet gö­rev­li­le­ri, asa­yi­şi bozan, bireylerin huzurunu ka­çı­ran bu zor­ba ta­kı­mıy­la uzun sü­re mücadele etmiş ve so­nun­da da on­la­rı ka­sa­ba­dan uzak­laş­tır­ma­yı ba­şar­mışlardı.

Gezgin Cambazlar kitap özeti

Gezgin Cambazlar pdf oku

Gezgin Cambazlar Pdf indir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu